www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คำถามเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างแบบนี้ (ขอบคุณนะครับ ผมไม่เข้าใจโดยเฉพาะการคำนวณ)

(1/1)

เสือ:
ข้อมูล        บริษัท หนึ่ง  ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 – 31 ธันวาคม 2549 ได้ทำสัญญารับงานก่อสร้างอาคารสำนักงานกับบริษัท สอง จำกัด โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการ ดังนี้

15 พ.ย.48 บริษัทฯลงนามในสัญญารับงานก่อสร้างกับบริษัท สอง จำกัด โดยมีสาระสำคัญของสัญญา ดังนี้

วงเงินก่อสร้างตามสัญญา 100 ล้านบาท  กำหนดระยะเวลาการทำการก่อสร้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.49 – 31 ม.ค.50  

การจ่ายชำระค่าก่อสร้างให้จ่าย 2 งวด โดยให้งวดแรกจ่ายชำระในวันที่ 1 ก.ค.49  และที่เหลือจ่ายในงวดที่การก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการส่งมอบงาน  ซึงในวันทำสัญญาผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 20 ของมูลค่างานตามสัญญา  และเงินล่วงหน้าดังกล่าวให้หัก   จากค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายชำระในงวดแรกจำนวน 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือหักในงวดสุดท้าย

บริษัทฯประมาณรายจ่ายต้นทุนก่อสร้างอาคารทั้งสิ้นจำนวน 75 ล้านบาท

5 ม.ค.49    บริษัทฯเริ่มแผนงานก่อสร้างและเริ่มมีการซื้อวัสดุเข้ามาเพื่อเริ่มทำการก่อสร้าง

                   15ม.ค.49    เริ่มงานก่อสร้าง

1 ก.ค.49     บริษัทฯได้รับชำระค่างวดงานงวดแรกจาก บริษัท สอง จำกัด และถูกหักเงินประกันสัญญา ( RETENSION ) จำนวน 5,000,000.-บาท ( 10% ของค่างวดงาน ) ทำให้บริษัทฯได้รับเงินสุทธิจำนวน 35,000,000.-บาท โดยเงินประกันสัญญามีระยะเวลาประกัน 12 เดือน

                   31ธ.ค.49     ปรากฏรายการที่เกิดขึ้น ดังนี้

บริษัทฯ ปรากฏมีรายจ่ายต้นทุนก่อสร้างที่ทำเสร็จทั้งสิ้นของโครงการรวม ณ.วันนี้ ( DM,DLและOH ) จำนวน 60 ล้านบาท

วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้จัดทำรายงานแจ้งให้ทราบว่า  งานก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 30% ไม่มีวัตถุดิบและงานระหว่างทำคงเหลืออยู่ ณ.วันที่ 31 ธ.ค.49  

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงในปี 2549 เป็นไปตามต้นทุนการก่อสร้างที่ได้ประมาณการไว้เมื่อเริ่มโครงการและงานจะแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาโดยปราศจากอุปสรรค์ใดๆ

31 ม.ค.50   อาคารก่อสร้างเสร็จ

15 ก.พ.50   บริษัทฯได้ทำการส่งมอบอาคารที่สร้างเสร็จให้ บริษัท สอง จำกัด และได้รับชำระค่างานก่อสร้างที่คงเหลือตามสัญญา และถูกหักเงินประกันสัญญา ( RETENSION ) จำนวน 5,000,000.-บาท ( 10% ของค่างวดงาน ) ทำให้บริษัทฯได้รับเงินสุทธิจำนวน 35,000,000.-บาท โดยเงินประกันสัญญามีระยะเวลาประกัน 12 เดือน

พนักงานบัญชีของบริษัทฯได้ขอคำแนะนำจากท่านในประเด็นของการรับรู้รายได้ทางบัญชีและเพื่อการภาษีอากร โดยยกข้อปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรและแนวทางปฏิบัติให้ทราบดังนี้

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 ข้อ 4 (4.4 )    การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล    ซึ่งประกอบกิจการก่อสร้างให้ใช้เกณฑ์สิทธิตามข้อ 2   โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น    ต้องนำรายได้ตามส่วนของงานที่ทำเสร็จในแต่ละรอบระยะ-เวลาบัญชีมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.73/2541 ข้อ 1(1)(ก) ผู้รับจ้างต้องนำเงินล่วงหน้ามารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร    ประกอบกับข้อ 4.4 แห่งคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528

คำถาม  

ท่านในฐานะสมุห์บัญชีของบริษัท หนึ่ง จำกัด  จะให้คำแนะนำให้แก่พนักงานบัญชีของบริษัทฯอย่างไรในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯต้องรับรู้รายรับเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีในวันใด โดยแสดงการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บ

2. การรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ให้รับรู้รายได้ตามส่วนของงานที่ทำเสร็จนั้น ตามมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร มีความหมายแตกต่างกันหรือไม่    และให้อธิบายวิธีการรับรู้รายได้ที่เป็นที่ยอมรับตามประมวลรัษฎากรมา 2 วิธี

3. เงินรับล่วงหน้าที่ได้รับจำนวน 20 ล้านบาท บริษัทฯต้องรับรู้เป็นรายได้ในปี 2548 ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด

4. บริษัท หนึ่ง จำกัด มีรายได้และต้นทุนการก่อสร้างของโครงการที่ต้องรับรู้เพื่อคำนวณกำไรและขาดทุนสุทธิทางบัญชี และเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2549 เท่ากันหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด (แสดงการคำนวณและให้เหตุผลอธิบายโดยละเอียด)

………………………………………………………………………..

007:
อย่างกับข้อสอบเลยครับ

siam:
CHANCON is a manufacturer with direct factory. The majority of our products excel in value added engineering/architectural design, either by our own design or made-to-order.บริษัทแชนคอน ผลิตและจำหน่าย เหล็ก Tie rod (เหล็กเส้นกลมที่มีเกลียวตลอดทั้งเส้น)  สำหรับงานยึดแม่แบบเทคอนกรีต หรืองานยึดวัตถุที่ต้องรับแรงดึงสูง ผลิตชิ้นงาน โลหะ  งานโลหะ  เหล็ก  สแตนเลส  อลูมิเนียม ทองเหลือง  ทองแดง ซิงค์  ลวด

นั่งร้าน, รีดเกลียว, ยึดแบบ, หล่อ, กลึง เจาะ  เชื่อม  ตัด  ไส, ปั๊ม  มิลลิ่ง ตัด พับ งานเหล็ก ใส เจียร์ งานขึ้นรูป  ขึ้นรูป  พับ รีดเกลียว    เหล็กเกรด หล่อเหล็กกล้า หล่อโลหะทุกชนิด เกลียว, ฟอร์มไท, ฟอร์มทาย, ไทลอท, ไทร็อด สตัด, สตัส  โบลท์  สตัสโบลท์  สตัดโบลท์   เจโบลท์  แอลโบลท์  ยูโบลท์  แบบเหล็กก่อสร้าง งานกลึง ด้วยเครื่อง CNC, M/C เครื่องปั๊ม

นอกจากนี้เราเป็นผู้นำในการรีด กลึงเกลียว ทำแผ่นเพลทเหล็ก งานหล่อเหล็ก  สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ เขื่อน ท่าเทียบเรือ สะพานข้ามแม่น้ำ ตึกสูง หรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่   โดยสามารถออกแบบและงานผลิตตามคำสั่งทุกชนิดProducts:

Formwork, Form work, Formworks, Form works, Formtie, Form tie, TieRod, Tie Rod, Hot roll, Cold rolled, DYWIDAG, Thread bar, Threadbar, Wingnut, Wing Nut, Watertight Coupling, Coupler, Water Stopper, Wedge Clamp, Spring Clip, High Strength Steel, Plastic Cap, Plastic Spacer, Plastic Cone, Steel Cone, Tension Rod, Anchor Bolt, Rock Bolt, Soil Nail, Rock Anchors, Base plate, Flat Plate, Dome Face Plate, Steel Plate, GFRP, Glass Fiber Reinforcement Rebar Polymer, Galvanized, Hot Dip, Bearing plate, Plate Rib Washer, Spherical Washer, Dowel Bar, Steel Fiber, Post tensioning, Heavy lifting, Head Link,  Precasting, Welding stud bolt, Dam, Tunnel Construction, made to order, engineering steel, Foundation, Manhole, Turn Buckle, Cast iron, Bolt A325, Bolt 8.8, Jack Base, U-Head, J-Bolt, U-Bolt, Machine Bolt, Screw, Stud, Stud Bolt, Pile Anchorage, Scaffolding, Hold down Strap for steel pipeManufacturer in press, stamping, auto lathe machining, spot & welding, drilling, tapping, powder coating,  plating,  zinc, chromium, nickel, tin plate, galvanize, anodize of metal, steel, stainless, aluminum, brass, copper, wireAddress for Head office

CHANCON COMPANY LIMITED   (http://www.chancon.co.th)

481/324   Soi Wadplengwipussana   Charansanitwong road   Bangkhunsri   Bangkoknoi   Bangkok  10700     Thailand

Tel: 66 2 4510780-1 Fax: 66 2 4510786   #Hot Line: 086 0319783, 086 6154261, 081 9327894   E-mail: info@chancon.co.th

------------------------------------------------------------------------------------------

แอน:
เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างฐานราก  บ้าน  2  ชั้น  เน้อที่ประมาณ  300  ตรม.ควรใช้เหล็กขนาดใดเป็นอย่างต่ำและเหมาะสม

แอน:
เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างฐานราก  บ้าน  2  ชั้น  เน้อที่ประมาณ  300  ตรม.ควรใช้เหล็กขนาดใดเป็นอย่างต่ำและเหมาะสม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม