www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กองทัพจัดสรรที่ดินเพื่อสวัสดิการ

(1/1)

มดน้อย:
กองทัพจัดสรรที่ดินเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

xxx:
ต้องดูครับว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร  และการจัดสรรที่ดินนั้นเป็นการจัดสรรในลักษณะใด  เช่น  ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทัพ  ซึ่งถือเป็นหน่วยงานราชการ  และการจัดสรร  ก็เพียงให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้ามาใช้พื้นที่  โดยมิได้มีการโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์  หากเป็นตามกรณีตัวอย่างนี้  ก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะครับข้อสังเกตุ  ให้ดูว่ามีการจดนิติกรรมกับทางกรมที่ดินหรือไม่  เพราะหากมีการจดนิติกรรมกับทางกรมที่ดิน  ส่วนมากมักจะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะครับ  นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม