www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราค่าเสื่อมราคา

(1/1)

มิ้ม:
บริษัทเปิดใหม่มีสินทรัพย์หลายประเภท คิดค่าเสื่อมวิธีเส้นตรง สินทรัพย์แต่ละประเภทอายุการใช้งานต่างกันดังนี้

อาคาร 25 ปี

เครื่องจักร 5 ปี

คอมฯ  3 ปี

 เวลาคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องแยกประเภทสินทรัพย์ด้วยหรือไม่ค่ะ

xxx:
หลักการคิดค่าเสื่อมราคา  จะต้องคิดเป็นรายรหัสทรัพย์สินอยู่แล้ว  กล่าวคือ  จะต้องแยกเป็นรายการ และแยกเป็นหมวดด้วย  ส่วนในแต่ละหมวดก็ไม่ได้บังคับว่า  จะต้องคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเดียวเท่ากันทุกรหัส  แม้จะเป็นหมวดเดียวกัน  แต่คนละรายการหรือคนละรหัส  อัตราค่าเสื่อมก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม