www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีไม่ต่ออายุของสภาวิชาชีพจะมีผลอะไรไหม

(1/1)

วัชรี:
สมาชิกของสภาวิชาชีพต้องต่อทุกปี แต่พอไปขึ้นแล้วไม่ได้ใช้ในการเซ็นต์ผู้ทำบัญชี อยากทราบว่าจะไม่ต่ออายุได้ไหมค่ะ และถ้าไม่อบรมชั่วโมงผู้ทำบัญชีจะเซ็นต์ได้ไหม และถ้าจะดร็อปก่อนจะต้องขึ้นทะเบียนใหม่รึเปล่า ขอบคุณค่ะ

xxx:
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีแล้ว  จะไม่มีการดร็อปเหมือนลงเรียนวิชาตามมหาวิทยาลัยครับ  ดังนั้นต้องต่อสมาชิกตามอายุ  และต้องอบรมให้ครบด้วยครับแต่หากไม่ประสงค์จะเป็นผู้ทำบัญชีแล้ว  ก็ให้ยื่นเรื่องขอแจ้งความประสงค์พร้อมคืนบัตรประจำตัวผู้ทำบัญชี  ลองติดต่อสอบถามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดูครับ007:
ผู้ทำบัญชีต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ตามพรบ. วิชาชีพบัญชี 2547(มาตรา 44)ไม่ปฺฎิบัติ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 69)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม