www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าถมที่เพิ่มหลังจากอาคารเสร็จแล้วจะบันทึกบันชีอย่างไรจึงจะถูกต้อ ง

(1/1)

มล:
ค่าถมที่เพิ่มหลังจากอาคารเสร็จแล้วจะบันทึกบันชีอย่างไรจึงจะถูกต้อ งตามหลักบัญขี

007:
ส่วนปรับปรุงที่ดินครับ ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม