www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามคุณรัชนีครับ จากคำถาม 14932 เรื่องเหมาจ่ายภาษี

(1/1)

นาย:
ถามคุณรัชนีครับ กรณีที่ยื่นแบบเหมาจ่ายช่วยอธิบายด้วยได้ไหมครับว่าคิดหรือคำนวณกันยังไง แล้วใบเสร็จที่ซื้อแล้วระบุชื่อบุคคลธรรมดาไว้ถูกต้องนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีจริงหรือ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

007:
คุณเป็นงานรับเหมาซึ่งต้องลงดุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจำเป็นและสมควร หรือหักเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 70 ครับรายได้ 1 ล้าน ตอนได้รับมาจะถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย 30000 ดังนั้น ถ้าคำนวณหักค่าใช้จ่าย 70% ก็ยังไม่ต้องเสียภาษีครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม