www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

เอ:
ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าวันที่28.12.50 แต่ไปรับไม่ทันรับเช็คอีกทีวันที่ 11.01.51 แต่ลูกค้าออกหนังสือรับรองในช่อง วันเดือนหรือปีภาษีที่จ่าย เป็นปี2550 แต่ระบุวันเดือนปี ที่ออกหนังสือรับรองเป็นวันที่3.1.51 ตามวันที่ในเช็คอยากทราบว่าหนังสือรับรองฉบับนี้ใช้ได้หรือเปล่า และในแง่การบันทึกบัญชีภาษีถูกหัก จะปรากฏในปีใด

007:
เค้าหักในเดือน 1/51 และนำส่งภาษีในเดือน 2/51 ดังนั้นผมคิดว่าควรใช้หนังสือรับรองนี้ในปี 51 ครับ และให้แก้ไขใบเสร็จรับเงินใหม่

007:
http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2434&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม