www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบ้านจัดสรรค่ะ

(1/1)

เกล้าขวัญ:
ดิฉันกับเพื่อนจะร่วมกันทำธุรกิจสร้าง - ขายบ้านจัดสรร (โครงการขนาดเล็ก)   สถานะเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ดิฉันขอคำปรึกษาว่า  

1. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้  มีอะไรบ้างค่ะ ที่ต้องเสีย

2. ภาษีที่ได้รับการยกเว้นของธุรกิจนี้มีบ้างไหมค่ะ  มีอะไรบ้าง

3. ดิฉันขอข้อแนะจำในการวางแผนภาษีในธุรกิจนี้ให้ด้วยนะคะ

4.  วิธีการบันทึกบัญชี ทำอย่างไรบ้างค่ะ

ขอพระขอบคุณล่วงหน้านะคะ  รอคำตอบอยู่นะคะ  ดิฉันหวังว่าคงได้รับคำตอบนะคะ     จาก ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจค่ะ

007:
1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ

2. ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มครับ

3. วางแผนภาษีจากต้นทุนงานก่อสร้างและอัตรากำไรขั้นต้นครับ

4. บันทึกรายได้เมื่อถึงกำหนดชำระเงินตามสัญญาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม