www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การทำลดหนี้-เพิ่มหนี้ในเขตปลอดภาษี(Free Zone)

(1/1)

นภา:
ขายสินค้าในเขตปลอดภาษี(Free Zone)เป็น Vat 0% ถ้าต้องมีการทำลดหนี้-เพิ่มหนี้จะต้องมี Vat 0 หรือ 7

007:
0 % ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม