www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายเงินปันผล

(1/1)

ปุ้ย:
เราควรจะจ่ายเงินปันผลเมื่อไหร่คีคะ และถ้าเป็น ห้างหุ้นส่วนจะเรียกว่าอะไรคะ และลงบัญชีอย่างไรและต้องทำอย่างไรอีกบ้าง ขอความรู้ด้วยค่ะ

007:
http://www.avaccount.com/wb/account_update1232.htm

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม