www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าขนส่ง

(1/1)

:
นาย ก.ประกอบกิจการให้บริการขนส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ข้ามระหว่างจังหวัด ผู้รับบริการได้ออกหลักฐานหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นการให้บริการ 3% แต่ข้าฯ มีความคิดว่าเป็นการขนส่งสิ่งของ มีหลักเกณฑ์ใดที่จะแบ่งแยกได้ว่าเป็นการขนส่งหรือให้บริการ ช่วยอ้างหลักกฎหมายตามประมวลฯ

ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

007:
การขนส่ง ต้องเป็นการขนส่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเท่านั้น ถ้านายจ้างร้องขอให้นอกเส้นทางในระหว่างขนส่ง จะออกนอกเส้นทางไม่ได้ และไม่มีบริการอื่นเพิ่มเติม ถ้าเป็นไปตามนี้ให้หัก ณ ที่จ่าย 1% ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม