www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยื่น ภ.พ 36 และเครดิต

(1/1)

มิ้นท์:
เราใช้บริการจากต่างประเทศจ่ายเงินให้เขาวันที่ 25/12/2550 และนำส่ง ภ.พ 36 ในวันที่ 7/1/2551 และที่บอกว่า สามารถนำ ภ.พ 36  เครดิตเป็น ภาษีซื้อได้ ต้องทำยังไงค่ะ และลงบัญชีอย่างไร ค่ะ

007:
ให้ใช้ ใบเสร็จภ.พ. 36 เป็นใบกำกับภาษีซื้อครับ ตอนจ่ายค่าบริการก็ลงบัญชีค่าบริการ และภาษีซื้อตามปกติครับ ตอนขอคืนก็ลงบัญชีตามปกติครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม