www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอถามว่า"ธุรกิจรับพิมพ์และถ่ายเอกสาร ต้องรับภาระภาษีอะไรบ้างคะ และวางแผนภาษีอย่างไร?

(1/1)

pimka:
ต้องการทั้งข้อมูล ประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  และการวางแผนด้วยค่ะ  (ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ)

สุณิษา:
ธุรกิจโรงพิมพ์ Document Source: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Resource:

จาก ธุรกิจโรงพิมพ์ Document Source: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ธุรกิจโรงพิมพ์ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องจักรขนาดกำลังไม่เกิน 10 แรงม้า สิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ ได้แก่ งานพิมพ์เอกสารหนังสือ ใบปลิว แผ่นพับ โบชัวร์ โปสเตอร์ ใบเสร็จ กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย และ งานพิมพ์การ์ด นามบัตรโดยเน้นกลุ่มผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาและหรือธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่วิธีการจัดตั้งและเริ่มต้นธุรกิจ

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

ประเภทบุคคลธรรมดา

มีลักษณะเป็นกิจการที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคน หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ประเภทไม่จดทะเบียน

ผู้ประกอบธุรกิจโรงพิมพ์ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ประเภทนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน

กรุงเทพฯ ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 – 7 และส่งจดทะเบียนธุรกิจกลาง

สำนักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ต่างจังหวัด ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ที่ห้างหุ้นส่วนบริษัทมี

สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

ค่าธรรมเนียม

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

- ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่เกินสามคน 1,000 บาท

- ผู้เป็นหุ้นส่วนเกินสามคน ชำระเพิ่มสำหรับจำนวนในที่เกินอีก คนละ 200 บาท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500 – 25,000 บาท

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด 5,000 – 250,000 บาทภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

ต้องยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ตั้งของสถานประกอบการ

- ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีและครึ่งปี (ภ.ง.ด.90 และ 94)

- หากมีรายได้เกิน 1,200,000 ต่อปี ต้องยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30

นิติบุคคล

ต้องยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ตั้งของสถานประกอบการ

- ต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี และ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.50 และ 51)

- หากมีรายได้เกิน 1,200,000 ต่อปี ต้องยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30ภาษีป้าย

ผู้ประกอบธุรกิจที่ติดตั้งป้ายใหม่ หรือแสดงป้ายใหม่ จะต้องชำระภาษีป้ายต่อเจ้าพนักงาน ภายใน 15 วัน และจะต้องยื่นชำระภาษีป้ายทุกปีที่ยังติดตั้งป้าย

สถานที่ขออนุญาต

กรุงเทพฯ ยื่นขอ ณ สำนักงานเขต ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

ต่างจังหวัด ยื่นขอ ณ สำนักงานเทศบาล หรือสุขาภิบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล

ซึ่งดูแลพื้นที่ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

นอกจากนี้ยังมีกฎและระเบียบด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน

ที่ต้องถือปฏิบัติกฎหมายและระเบียบเฉพาะธุรกิจ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หากเครื่องจักรที่ใช้พิมพ์มีกำลังรวมกันตั้งแต่ 2 แรงม้าขึ้นไป และ/หรือ ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการพิมพ์แบบและพิมพ์เขียวต้องขอใบอนุญาต

สถานที่ขออนุญาต

กรุงเทพฯ ยื่นขอ ณ สำนักงานเขตที่ตั้งสถานประกอบการ

ต่างจังหวัด ยื่นขอ ณ สำนักงานหรือเขตเทศบาล หรือสำนักงานสุขาภิบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งดูแลพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ

ค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 1,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีกฎและระเบียบด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ต้องถือปฏิบัติรายละเอียดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนเริ่มต้น

จะแตกต่างกันตามขนาดและลักษณะของกิจการจากข้อมูลเฉลี่ยของการสำรวจการลงทุนเริ่มต้นของผู้ประกอบธุรกิจ จำแนกเป็น

- ตกแต่งอาคาร เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน อัตราส่วนร้อยละ 7

- เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการให้บริการ อัตราส่วนร้อยละ 79 ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์ออฟเซท เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เป็นต้น

- เงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนร้อยละ 14 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุสำหรับบริการลูกค้า เงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้นอัตราผลตอบแทนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจโรงพิมพ์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของธุรกิจ ความสามารถในการบริหารธุรกิจและภาวะการแข่งขัน เป็นต้น จากการสำรวจผู้ประกอบ กิจการ พบว่า กำไรสุทธิต่อยอดรายรับประมาณร้อยละ 18.29 กำไรสุทธิต่อเงินลงทุนประมาณ ร้อยละ 14.67 ต่อปี และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6.8 ปีการตั้งราคาและโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม

ปัจจัยการตั้งราคา

ประกอบด้วย

- ต้นทุน

- ทำเลที่ตั้ง

- ค่าบริการของโรงพิมพ์ในระดับเดียวกันในท้องตลาด

โครงสร้างราคา

คำนวณโดย ต้นทุน บวกกับ กำไรที่ต้องการ

ต้นทุนประกอบด้วย

- ต้นทุนผันแปร เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง เป็นต้น

- ต้นทุนคงที่จัดสรร เช่น ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์

การบริหาร/การจัดการ

โครงสร้างองค์กร

ประกอบด้วยงานหลักดังนี้

1. ด้านการบริหาร รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี จัดซื้อ บุคคล ธุรการ ดูแลความสะอาดของร้าน ต้อนรับลูกค้า และบริหารงานทั่วไป

2. ด้านการให้บริการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการออกแบบ และพิมพ์งาน ตามที่ลูกค้าต้องการ

พนักงานและการอบรมพนักงาน

พนักงาน

1. พนักงานประจำ เพื่อทำงานทั่วไปด้านการเก็บเงิน ต้อนรับลูกค้า ทำความสะอาด เป็นต้น โดยจำนวนจะขึ้นอยู่กับขนาดของโรงพิมพ์

2. มีทั้งพนักงานประจำและพนักงานรายวัน โดยแบ่งเปอร์เซ็นจากค่าบริการที่เรียกเก็บกับลูกค้า

การอบรมพนักงาน

โดยปกติจะไม่มีการฝึกอบรมช่าง แต่จะเน้นการฝึกอบรมด้านการให้บริการ เลือกบุคลากรที่มี บุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักด้านบริการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรค

ข้อดีและข้อด้อย

ข้อดี

1. มีสถานศึกษาที่เปิดสอนวิชาการพิมพ์โดยเฉพาะ

2. ปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ง่ายขึ้น

ข้อด้อย

1. ต้องใช้เงินลงทุนสูงพอสมควรในการซื้อเครื่องพิมพ์

2. ต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญด้านการพิมพ์โดยเฉพาะ

โอกาสและอุปสรรค

โอกาส

1. เอกสารที่ใช้สิ้นเปลือง มีความจำเป็นต้องพิมพ์เป็นประจำ

2. มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก ที่มีปริมาณการใช้เอกสารครั้งละไม่มาก และไม่สามารถสั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องสั่งครั้งละเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

1. ทำเลที่ตั้งที่ดีหรือเหมาะสมต่อการทำธุรกิจด้านนี้หายากและอัตราค่าเช่าสูง

2. มีโรงพิมพ์จำนวนมาก ทำให้การแข่งขันสูง

3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้หน่วยงานต่างๆพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายโดยลดหรือควบคุมปริมาณการใช้เอกสาร

4. ราคาวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เป็นต้น เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้ต้นทุนเปลี่ยนแปลงโดยตลอด

5. เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสารในปัจจุบันราคาถูกและประสิทธิภาพสูง ทำให้ผู้ประกอบกิจการสามารถพิมพ์เอกสารได้ โดยไม่ต้องจ้างพิมพ์ข้อเสนอแนะ

ด้านการบริหารจัดการ

1. ต้องมีความรู้พื้นฐานในธุรกิจให้บริการของตนเอง และติดตามความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2. ต้องมีความเป็นผู้นำและพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการ

3. ส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจในลักษณะแบ่งปันผลประโยชน์จากรายได้

4. ให้ความสำคัญกับการสรรหาและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

5. ให้ผลตอบแทนและสิ่งจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้แรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน

6. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารหรือเสนอความคิดเห็น มีความรักและภักดีต่อองค์กร

7. ดำเนินการให้ถูกต้องต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

8. จัดทำแผนธุรกิจที่เหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

9. ต้องให้ความสำคัญและเวลากับการบริหารอย่างใกล้ชิด

ด้านการตลาด

การบริการและสถานที่ให้บริการ

การบริการ

1. ให้บริการที่ดีและเป็นกันเองกับผู้มาใช้บริการ

2. อบรมให้พนักงานมีมารยาทในการให้บริการ

3. ปรับปรุงรูปแบบการพิมพ์ให้ดูน่าสนใจ เพื่อจูงใจให้มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก

4. สร้างตราหรือเครื่องหมายเพื่อให้ลูกค้าระลึกถึงและจดจำได้ง่าย

5. สร้างมาตรฐานด้านการให้บริการและอัตราค่าบริการ

สถานที่ให้บริการ

1. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. ตกแต่งร้านหรือสถานที่บริการให้เหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือแก่ผู้สนใจใช้บริการ

3. เลือกทำเลที่ตั้งให้เหมาะสม สะดวกต่อการติดต่อ เดินทางสะดวก

การส่งเสริมการขาย

1. ทำป้ายโฆษณาหน้าสถานบริการให้สะดุดตา

2. ทำโบว์ชัว แผ่นพับ แนะนำบริการ แจกแก่กลุ่มเป้าหมาย

3. ให้ส่วนลดพิเศษแก่ลูกค้าที่ใช้บริการเป็นประจำ

4. ลงโฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง เป็นต้น

ด้านบัญชีและการเงิน

1. ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายประจำมากเกินไป

2. มีโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสม ไม่ก่อภาระหนี้มากเกินไป

3. บริหารการเงินอย่างเหมาะสมให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงินสูง

4. นำกำไรจากการดำเนินงานเป็นเงินทุนสำรองหรือสำหรับการขยายธุรกิจ

5. แยกบัญชีระหว่างธุรกิจและส่วนตัวเพื่อสามารถควบคุมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจได้ถูกต้อง

6. ควรจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง

7. นำระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีมาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานตัวอย่าง รายละเอียดเงินลงทุนของธุรกิจโรงพิมพ์

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าตกแต่งอาคารสำนักงาน 30,000

เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน

- ชุดรับแขก3,700

- โต๊ะ / เก้าอี้9,500

- ตู้เอกสาร/ตู้โชว์5,000

- เครื่องปรับอากาศ34,000

- โทรทัศน์9,000

- เครื่องเสียง11,000

- ตู้เย็น6,000

- เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์72,000

- สแกนเนอร์ (Scanner)4,000

- เครื่องโทรสาร6,000

- เครื่องโทรศัพท์12,000

- เครื่องคิดเลข1,000

- อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำนักงาน1,000

- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ6,000

รวม 210,200

ค่าเครื่องมือสำหรับการให้บริการ

- เครื่องพิมพ์ออฟเซท1,900,000

- เครื่องตัดกระดาษ180,000

- เครื่องเย็บกระดาษ72,000

- เครื่องมืออื่น ๆ20,000

- เครื่องตีธง190,000

รวม2,362,000เงินทุนหมุนเวียน400,000

รวมเงินลงทุนทั้งหมด2,972,000ที่มา ประมาณการจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการจำนวน 10 ราย ในช่วงเดือน

มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2544 และปรับรายการลงทุนซึ่งผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทุนและมีความจำเป็นต่ำออก

ตัวอย่าง รายละเอียดรายรับ – รายจ่าย ของธุรกิจโรงพิมพ์รายการ จำนวนเงิน (บาท)

รายได้2,172,000

รายจ่าย

- เงินเดือนพนักงาน351,600

- ค่าจ้างรายวัน117,240

- ค่าเช่าสถานที่ 64,800

- ค่าเช่ายานพาหนะ3,600

- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง732,000

- ค่าน้ำมัน20,400

- ค่าขนส่ง22,800

- ค่าน้ำประปา5,340

- ค่าไฟฟ้า57,240

- ค่าโทรศัพท์46,440

-   ค่าดอกเบี้ย84,000

- ค่าประกันภัย6,000

- ค่าภาษีต่าง ๆ2,100

- ค่าทำบัญชี13,000

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด77,930

รวม1,604,490กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้567,510หัก ภาษีเงินได้ (30%)~170,253

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ397,257ที่มา ค่าเฉลี่ยจากผลประกอบการปี พ.ศ.2543 ของผู้ประกอบการจำนวน 10 รายตัวอย่าง การคำนวณราคา ผู้ประกอบกิจการโรงพิมพ์รายหนึ่งลงทุนเช่าอาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) พื้นที่ 80 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท มีพนักงานให้บริการ 4 คน และมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. ต้นทุนคงที่

1.1 ต้นทุนคงที่ที่เป็นตัวเงิน (ต่อปี)

(1) ค่าเช่าสถานที่ = 120,000 บาท

(2) เงินเดือนพนักงาน = 240,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า = 60,000 บาท

(4) ค่าโทรศัพท์ = 12,000 บาท

(5) ค่าน้ำประปา = 48,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = 36,000 บาท

รวม = 516,000 บาท1.2 ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตกแต่งภายใน 10,000 บาท

คิดค่าใช้จ่ายตัดจ่ายร้อยละ 20 ต่อปี = 2,000 บาท

(2) ค่าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน 40,000 บาท

คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20 ต่อปี = 8,000 บาท

(3) ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ 2,000,000 บาท

คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20 ต่อปี = 400,000 บาท

รวม = 410,000 บาท

รวมต้นทุนคงที่ทั้งหมด = 926,000 บาท

-   

2. ประมาณการจำนวนสิ่งพิมพ์ที่มีผู้มาใช้บริการพิมพ์ต่อปี

2.1 ในเวลา 1 วัน สามารถพิมพ์สิ่งพิมพ์ได้ = 5,000 แผ่น

2.2 ในเวลา 1 ปี (300 วัน) สามารถพิมพ์สิ่งพิมพ์ได้ = 1,500,000 แผ่น

2.3 ประมาณการจำนวนสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์จริง

ร้อยละ 50 หรือประมาณ = 750,000 แผ่น

3. ต้นทุนคงที่จัดสรร = 926,000 = 1.23 บาท

(บาท/แผ่น) 750,000

4. ต้นทุนผันแปรในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ

4.1 ค่ากระดาษ 1 แผ่น = 1.00 บาท

4.2 ค่าหมึกพิมพ์ 4 สีต่อแผ่นเฉลี่ย = 1.00 บาท

รวม = 2.00 บาท

5. ต้นทุนทั้งหมดต่อ 1 แผ่น = 1.23 + 2.00 = 3.23 บาท

6. ผู้ประกอบกิจการต้องการกำไรร้อยละ 50 ของต้นทุนทั้งหมด = 1.61 บาท

7. ผู้ประกอบกิจการตั้งราคาค่าบริการพิมพ์ = 3.23 + 1.61 = 4.84 บาท/แผ่น

หรือประมาณ = 5.00 บาท/แผ่น

pimka:
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ คุณสุณิษา  ที่ช่วยตอบคำถามของดิฉัน  

007:
ถ้ารายได้ไม่เกิน 2.5 ล้านต่อปี แนะนำให้ทำในนามบุคคลธรรมดาครับ เพราะหักรายจ่ายเป็นการเหมาได้ 80%

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม