www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับคืนสินค้าที่ขายเป็นเงินสด

(1/1)

อิง:
ความหมายของการรับคืนสินที่ขายเป็นเงินสด และแผนผังการวางระบบบัญชีของการรับคืนสินค้าที่ขายเป็นเงินสด

สมชาย RD:
จะถามอะไร? อ่านคำถามแล้วไม่ค่อยเข้าใจ

ถ้าการรับคืนสินค้าที่ขายสด ก็คือการที่ลูกค้าคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าชำรุด หรือไม่ตรงตามคำพรรณนาฯลฯ ก็บันทึกบัญชีปกติ เดบิท สินค้า เครดิต เงินสดออกไป

ส่วนผังบัญชี ก็ปกติ รับคืนสินค้าอยู่หมวด 4 ด้านเดบิท ไปหักจากยอดขาย เหลือเป็นยอดขายสุทธิ ในงบกำไรขาดทุน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม