www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เจ้าหนี้การค้า

(1/1)

ผู้รู้น้อย:
ยอดยกมาต้นปี 50 มีเจ้าหนี้การค้าอยู่ 790,000 แต่เมื่อมีการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้ากลับมียอด 810,000 นั้นหมายถึงปลายปี 49 ได้มีการตั้งเจ้าหนี้การค้าต่ำแต่ไปปิดงบการเงินไปเรียบร้อยแล้ว จึงอยากทราบว่าจะปรับปรุงบัญชีอย่างไรเพื่อที่จะได้ตัดชำระหนี้ได้ถูกต้อง ขอบพระคุณค่ะ

xxx:
1.  การปรับปรุงรายการบัญชีนั้น  ต้องดูก่อนครับว่า  ในปี 49  การไม่บันทึกเจ้าหนี้นั้น  ลืมบันทึกอย่างไร  หรือบันทึกไม่ถูกต้องอย่างไร  เพื่อจะได้ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง2.  แต่หากไม่สามารถหาได้  การปรับบัญชีขาหนึ่งไว้กับกำไรสะสม  ก็น่าจะมีแนวโน้มที่ถูกต้อง  เนื่องจากการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า  อีกขาหนึ่งก็มักจะบันทึกเป็นบัญชีซื้อสินค้า  ซึ่งบัญชีซื้อก็จะถูกโอนปิดเข้าบัญชีกำไรขาดทุนในปี 49 แล้ว  ซึ่งกำไรขาดทุนก็จะโอนเข้าบัญชีกำไรสะสมในที่สุดแต่การปรับปรุงบัญชีกำไรสะสม  ก็จะเป็นที่แพ่งเล็งของเจ้าหน้าที่สรรพากร  เพราะหากมีการปรับปรุงกำไรสะสมเมื่อใด  ก็ให้ตั้งข้อสังเกตุไว้ก่อนว่า  จะต้องมีการปรับปรุงข้อผิดพลาดในปีก่อนบางครั้งในทางปฏิบัติ  หากมูลค่าไม่เป็นสาระสำคัญ  ก็มักจะปรับปรุงในเป็นรายการปกติในปีนั้นๆ  โดยไม่ปรับปรุงกับบัญชีกำไรสะสมครับ  ส่วนจะปรับเป็นอะไรก็ต้องพิจารณาจากข้อ 1  ดูก่อนครับ  หรืออาจจะสอบถามกับทางผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมก็ได้ครับกมลรัตน์:
ไม่ได้ตั้งบัญชีเจ้าหนี้การค้าในปี 2552 แต่ในปี 2553 มีการตัดจ่าย จะปรับปรุงรายการบัญชีในปี 2553 ยังไงดีคะ แล้วตอนบัญทึกจ่าย จะบันทึกอย่างไรดี  ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม