www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

เยาวเรศ:
รับทำบัญชีของห้างหุ้นส่วน  โดยหัก ณ ที่จ่าย 3 %

โดยจะขอคืนภาษี ต้องทำอย่างไรค่ะ

007:
ทำเรื่องขอคืนเป็นเงินสดครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม