www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถ้าซื้อทองมาแจกพนักงานปีใหม่

(1/1)

เบ็ญจา:
บริษัท ซื้อทองมาแจกพนักงานที่มีอายุงานเกิน 15 ปีขึ้น จำเป็นที่จะต้องเปิดใบกำกับภาษีทองออกหรือไม่ ถ้าเปิดจะต้องคำนวนอย่างไร และหักภาษีณ.ที่จ่ายอย่างไร

007:
ไม่ต้องเปิดใบกำกับภาษี แต่ต้องรวมยื่นในรายงานภาษีขายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม