www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทฯ เพิ่มทุนในงบดุล ก่อนแล้วค่อยจดทะเบียนที่กรมพัฒนฯ ได้หรือไม่

(1/1)

aa:
คำถามครับ

1. สิ้นปี บริษัทฯ มีมติที่ประชุมพิเศษให้เพิ่มทุน 2 ครั้ง (12 ธ.ค., 28 ธ.ค.) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่)

2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่

3. ผู้ถือหุ้นไม่ได้ชำระค่าหุ้นเป็นตัวเงิน (เป็นลูกหนี้ค่าหุ้นไว้ 100 ล้านบาท )

4. บริษัทฯ รอจนผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นหมดแล้วจึงได้จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ( 23 พ.ค. ของปีถัดไป)อยากทราบว่า.. บริษัทฯ ดำเนินการอย่างนี้จะมีปัญหากับสรรพากรหรือไม่

007:
ไม่มีปัญหากับสรรพกรครับ แต่จะมีปัญหากับผู้สอบบัญชี

ในงบปีที่เพิ่มทุนก็ให้แสดงทุน หักด้วยลูกหนี้ค่าหุ้น ดังนั้นจะมียอดเป็นศูนย์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม