www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินปันผล

(1/1)

cantaloop:
1. อยากทราบว่าบรษัทเอาเงินส่วนไหนมาจ่ายเงินปันผล

และเงินปันผลล่วงรับกับเงินปันผลไม่ล่วงลับต่างกันอย่างไร

2.กำไรต่อหุ้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดต่างกันอย่างไร

3.สำรองตามกฏหมายหมายถึง

-นำไปใช้อะไรบ้างและห้ามนำไปใช้กับอะไรบ้าง

4.สำรองทั่วไป  หมายถึง  เช่นอะไรบ้าง

5.ความเสี่ยงค้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึงและเสี่ยงอย่างไร

007:
เงินปันผลร่วมรับนะครับ

xxx:
1.  เงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้นครับ2.  ข้อนี้ไม่มีความรู้ครับ3.  เป็นส่วนที่กฏหมายกำหนดเอาไว้  เจตนาก็เพื่อมิให้นำกำไรทั้งหมดมาแบ่งจนหมดสิ้น  ให้มีกันเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันต่อบุคคลภายนอก  หากต่อไปในอนาคตบริษัทอาจจะไปทำความเสียหายเกิดขึ้น  บริษัทฯ จะได้มีกำไรส่วนหนึ่งเอาไว้ชำระหนี้สินอันอาจจะเกิดขึ้นครับห้ามนำไปใช้ครับ  ต้องกันไว้เป็นสำรองเพียงอย่างเดียว  จนกว่าจะมีการเลิกบริษัทครับ4.  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  กำหนดเฉพาะในส่วนเรื่องของสำรองตามกฏหมายเท่านั้น  แต่ในหลักบัญชี  อาจจะมีการกันสำรองความสูญเสีย  ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้  ,  สินค้าคงเหลือ  หรือภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น5.  อัตราดอกเบี้ย  จะมีความผันผวน  ที่จะปรับขึ้นหรือลง  ดังนั้นผู้บริหาร  ก็จะต้องมีการประเมินสภาวะ  เพราะดอกเบี้ยถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม