www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่

(1/1)

พนง บัญชี:
การซื้อสินค้าจากบริษัทในเครือในต่างประเทศมี ข้อตกลงในการคิดดอกเบี้ยทุกเดือนกับยอดหนี้คงค้างที่เลยกำหนด ดอกเบี้ยที่จ่ายที่เกิดขึ้นถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่

007:
ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม