www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ต้องทำอย่างไร

(1/1)

ต้นไม้:
อยากรู้รายละเอียดของการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้

คุณเอ:
1.ส่งหนังสือยืนยันยอดหนี้

2.สำเนาใบเสร็จรับเงิน

3.การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คุณเอ 086-8528020

007:
เจ้าหนี้การค้า                     

                     

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ                     

1   เพื่อให้ทราบว่าได้นำหนี้สินที่มีอยู่แล้วทั้งสิ้นรวมทั้งที่เกิดขึ้น  ณ  วันที่ในงบการเงินมาลงบัญชีไว้ถูกต้อง                  

2   เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแสดงรายการหนี้สิ้น  และให้ดูว่าได้แสดงในงบการเงิน                  

   ตามเกณฑ์ได้ถือปฏิบัติในงวดก่อน                  

                     

                     

                     

                     

วิธีการตรวจสอบ                     

1   ตรวจสอบรายการเจ้าหน้าที่กับยอดคงเหลือในบัญชีรายตัวเจ้าหนี้                  

   ตรวจยอดรวมกับยอดคงเหลือในบัญชีคุมยอดตามสมุดบัญชี                  

2   ทดสอบการจ่ายชำระหนี้หลังวันสิ้นงวด  หรือขอคำอธิบาย                  

   และตรวจสอบหลักฐานการตั้งหนี้สินสำหรับรายที่ยังไม่ได้ชำระ                  

3   ดูว่าเจ้าหนี้เป็นประเภทใดบ้าง  ให้ขอคำรับรองยอดจากเจ้าหนี้ในบริษัท                  

   ร่วมเครือรายใหญ่                  

4   เปรียบเทียบยอดคงเหลือกับ  Statement  ที่บริษัทได้รับจากเจ้าหนี้                  

5   ตรวจสอบรายการเจ้าหนี้ที่มียอดคงเหลือเป็นเดบิต                  

6   พิจารณารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้แสดงไว้ถูกต้อง                  

7   ตรวจดูว่าหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้แสดงไว้ถูกต้อง                  

   พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้  โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ในงบการเงิน                  

   ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย                  

8   ค้นหาว่ายังมีหนี้สินซึ่งยังไม่ได้ลงบัญชีหรือไม่                  

   โดยพิจารณาประกอบกับ  Subsequent event reviews                  

9   ให้แยกแสดงรายการ                  

         -   บริษัทร่วมเครือ         

         -   ยอดคงเหลือที่เป็นเดบิตหากเป็นสาระสำคัญ         

         -   บัญชีที่ไม่ใช่เจ้าหนี้การค้าหรือหนี้สินระยะสั้น         

10   จัดทำ  MEMO  เกี่ยวกับการตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้า                  

                     

หน่อย:
อยากรู้แนวการตรวจสอบแผนกการขาย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม