www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รบกวนขอตัวอย่างหนังสือขอเปิดบัญชีในนามบริษัทด้วยค่

(1/1)

shemong:
ต้องเปิดบัญชีในนามบริษัทค่ะรบกวนขอตัวอย่างหนังสือขอเปิดบัญชีที่ต้องยื่นต่อธนาคารด้วยค่ะ

007:
เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร1.หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกินหนึ่งเดือน)

2.หนังสือบริคณห์สนธิ

3.สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น

4.บอจ. 3

5.ข้อบังคับบริษัท

6.สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ + เซ็นรับรองถูกต้อง

7.หนังสือมอบอำนาจ

8.รายงานการประชุม ดูตัวอย่างที่ http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=29189.บัตรผู้เสียภาษี

10 .ใบทะเบียนการค้านำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม