www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นของขวัญปีใหม่ให้พนักงานภาษีซื้อนำมาเคลมได้ไหมค่ะ

(1/2) > >>

sup:
1.ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นของขวัญปีใหม่ให้พนักงานภาษีซื้อสามารถนำมาเคลมได้ไหมค่ะ

2.ซื้อกระเช้าของขวัญให้ลูกค้าภาษีซื้อสามารถนำมาเคลมได้ไหมค่ะ

สุณิษา:
ทุกอย่างนำมาเคลมภาษีได้หมดค่ะเพราะ

1.ซี้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตามข้อ 1 ถือเป็นสวัสดิการพนักงาน (ซึ่งถือว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ)

2.ซื้อของขวัญปีใหม่ ตามข้อ 2 ก็เคลมได้เพราะ(เกี่ยวเนื่องกับกิจการโดยตรง)  

ทั้งสองข้อสรรพากรมีสิทธิ์มาตรวจในเอกสาร แต่ถ้าเราอธิบายได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะทั้งสองอย่างเกี่ยวเนื่องกับกิจการหมดแต่ต้องไม่เกินที่ประมวลรัษฎากรกำหนด(ตามอัตราของทางราชการ)

                สำนักงาน บัญชี “ เรืองหิรัญ คลังบัญชีและภาษีอากร”

                 40/3167 ม. 4   ต.คลองสาม   อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี  12120  เลขที่ผู้เสียภาษี  2781515926

                                    Tel/Fax   02-2918662   มือถือ    086-0896768

                                            E-Mail     sunisa_r2524@hotmail.com    รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ .............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 4,500 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท  ........บริการรับทำบัญชีรายเดือน………

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ    ..........บริการตรวจสอบบัญชี………..

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ                   สำนักงาน บริการรับ - ส่งเอกสารเองถึงที่ค่ะ

007:
ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ดังนั้นภาษีซื้อสามารถขอคืนได้ครับ

ส่วนการซื้อของขวัญให้ลูกค้า ขอใช้คำตอบของคุณอ้วนครับ1. ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจภาระภาษีของการให้ของขวัญหรือของชำร่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย หรือ ค่ารับรองกันแน่ เนื่องจากมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะเปรียบเทียบภาระทางภาษีได้ดังนี้

1.1 ภาษีซื้อ

1.1.1 ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ภาษีซื้อสามารถขอคืนได้

1.1.2 ถ้าเป็นค่ารับรอง ภาษีซื้อไม่มีสิทธิขอคืน แต่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ1.2 รายจ่ายในทางภาษี

1.2.1 ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงทั้งจำนวน

1.2.2 ถ้าเป็นค่ารับรอง ต้องไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน ส่วนที่เกินถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิ2. ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี

ข้อ 2 ค่าตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการดังต่อไปนี้ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี

“(6) มูลค่าของสินค้าที่แจกหรือให้เป็นของขวัญ เนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะนำสินค้าใหม่ทั้งนี้ เฉพาะสินค้าที่เป็นปฏิทิน สมุดบันทึกประจำวัน (Diary) หรือสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกันของขวัญหรือของชำร่วยที่มีชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการปรากฏอยู่ โดยของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าว ต้องเป็นสิ่งของที่พึงให้แก่กันตามประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควร

http://www.rd.go.th/publish/3399.0.html3. จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) พอจะสรุปหลักเกณฑ์ได้ 4 ข้อคือ

3.1 ต้องเป็นการแจกเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี

3.2 ต้องเป็นสิ่งของที่ให้แก่กันตามประเพณีทางธุรกิจ

3.3 ต้องมีชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าติดอยู่บนของที่ให้ในลักษณะถาวร เช่น พิมพ์ หรือ พ่นสีบนของที่ให้

3.4 มีราคา หรือมูลค่าไม่เกินสมควร ซึ่งกฏหมายไม่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้หากขาดข้อหนึ่งข้อใด จะถือเป็นค่ารับรอง ดังนั้นหากของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ เมื่อกิจการได้จ่ายเงินซื้อมาและมีภาษีซื้อเกิดขึ้น ก็มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อได้ไม่ต้องห้าม เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และไม่มีภาระภาษีขายอันเกิดจากการให้ของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าวข้อสังเกตุ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.3 ที่ต้องมีชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าติดอยู่บนของที่ให้ในลักษณะถาวร จะเห็นได้ว่า กฏหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องระบุ ที่อยู่ เพียงแค่มีชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า หรือ เครื่องหมายการค้า ก็เพียงพอแล้ว

007:
เพิ่มเติมครับ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อ ของขวัญ/รางวัล ให้กับพนักงาน ในการเล่นจับฉลาก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ อาทิเช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตู้เย็น ทีวี เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ตลอดจนถึง ชุดถ้วยชากาแฟ ผ้าขนหนูและอื่นๆภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อนี้ ถือเป็นภาษีซื้อนำมาหักภาษีขายได้ ไม่ต้องห้าม แต่มูลค่าของที่แจกให้พนักงานถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(8)แห่งประมวลรัษฎากรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของขวัญที่นำไปแจกเป็นรางวัล แต่ไม่จำต้องจัดทำใบกำกับภาษี ตามข้อ 2(10)(ข)ของคำสั่งกรมฯ ที่ ป.86/2542 ให้ยื่นนำส่งภาษี(ภ.พ.30) และถือเป็นเงินได้ของพนักงานที่ได้รับของรางวัลด้วย ต้องนำมารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รุ้ง:
ถามคุณ007 โดนหัก ณ ที่จ่าย 3% สิ้นปีต้องทำอย่างไรบ้างคะ เป็นบุคคลธรรมดาค่ะ ช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณล่วงหน้าคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม