www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จำเป็นไหมที่บริษัทจะต้องมีสัญญาจ้างทำของ ในกรณีที่ของมีมูลค่าสูง

(1/1)

M:
ถ้าบริษัทจ้างทำของที่มีมูลค่าสูง ๆ เช่น ประตูรั้ว และไม่ได้มีการทำสัญญาจ้าง แต่มีหลักฐานการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างและหักณ ที่จ่ายเรียบร้อย (ใบสำคัญจ่ายของบริษัท และสำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์รับรองของผู้รับจ้าง) ในกรณีอย่างนี้สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ โดยไม่มีปัญหากับสรรพากรหรือไม่ครับ

007:
ได้ครับ ไม่มีปัญหา

xxx:
เพียงแต่วิธีการจ่ายเงิน  ควรจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อผู้รับ หรือโอนเข้าบัญชี  หลีกเลี่ยงการจ่ายเป็นเงินสดครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม