www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แนวทางแก้ไข Reconcile

(1/1)

น้อง:
แนวทางแก้ไขที่จะไม่ให้ติด Reconcil Bank ควรทำอย่างไรบ้างค่ะ

Lek:
การติด reconcile Bank ส่วนใหญ่เกิดจาก เช็ครับ-จ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงินหรือbankยังไม่ผ่านให้ วิธีง่ายๆ คือ เมื่อบันทึกบัญชี ให้ไปพักไว้ในบัญเช็คจ่ายล่วงหน้า หรือเช็ครับล่วงหน้า (ชื่อบัญชีอาจมีเรียกใช้อย่างอื่นๆ ก็ได้) เมื่อ ธนาคารผ่านเช็คแล้วและตรวจสอบ statement  ให้บันทึกกลับรายการบัญชีเช็ครับหรือเช็คจ่าย ล่วงหน้า กับ บัญชีเงินฝากธนาคาร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม