www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ออกใบหักรวม แต่จ่ายเช็คแยกและคนละเดือน ที่ถูกต้องออกใบหักและวันที่ตามอะไร!

(1/1)

ผู้สนใจการจัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย:
มีลูกค้าออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย(บุคคลธรรมดา) วันที่ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 30/4/50 ยอดเงิน 135,000 ภาษี 4,050 จ่ายเช็คฉบับแรกวันที่ 15/03/50 จำนวน 30,950 ฉบับที่ 2 วันที่ 11/04/50 จำนวน 100,000 ที่ถูกต้องของการออกหนังสือรับรองควรทำอย่างไร

คุณ joy:
การหัก ณ ที่จ่าย จะออกใบหัก ณ ที่จ่ายต่อเมื่อมีการจ่ายเงิน และวันที่ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ใช้วันที่จ่ายเงินในกรณีจ่ายเป็นเช็ค ให้ใช้วันที่ ที่ระบุในเช็คนั้น เช่น บริษัท

ส.จ่ายค่าจ้างทำของ 135,000 บาท(รวมvat) แต่จ่ายเช็คเป็น 2 ใบ ใบที่1จ่ายวันที่10/3/50ยอด 100,000บาท(รวมvat) ให้ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 10/3/50 ด้วยยอดเงินก่อนvat(100,000 x 100/107=93,457.94) และยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% คือ(93,457.94 x 3%=2,803.74) ส่วนใบที่2 จ่ายวันที่ 10/4/50ยอด 35,000 บาท(รวมvat) ให้ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 10/4/50 ด้วยยอดเงินก่อนvat (35,000 x 100/107 =32,710.28) และยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% คือ(32,710.28 x 3%=981.31)

ตูน:
ถ้าออกใบเดียวในเดือนสุดท้ายได้มั้ยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม