www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากขอตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือชี้แจงการลงประกาศหนังสือพิมพ์ล่าช้า

(1/2) > >>

ธนทวี:
ขอตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือชี้แจงการลงประกาศหนังสือพิมพ์ล่าช้า(กรณีเลิกบริษัท) หรือเหตุผลที่ช้าก็ได้

ผู้สอบบัญชี:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ...............

ทะเบียนเลขที่ ...................

วันที่  ..............................เรื่อง  ชี้แจงกรณีประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ล่าช้าเรียน  นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด...........   ตามที่ข้าพเจ้าได้ยื่นขอจดทะเบียนเลิกห้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด .........................................ทะเบียนเลขที่ .......................โดยห้างได้เลิกกันตั้งแต่วันที่ ......................   ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกเมื่อวันที่ ..........................และได้ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่เมื่อวันที่ .................. และวันที่ ..................................แต่เนื่องจากสำนักพิมพ์ติดวันหยุดราชการจึงไม่สามารถดำเนินการลงประกาศโฆษณาให้ทันภายในกำหนด จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์   จึงขอเรียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และขอได้โปรดพิจารณาผ่อนผันให้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

                          ขอแสดงความนับถือ

         

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ชำระบัญชี

          (........................................)

                                                                                 

songsang:
ดีใจที่มีข้อมูลดี ให้ศึกษา

thaishareholder:
เชิญใช้บริการที่ www.thaishareholder.comบริการทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมลงประกาศหนังสือพิมพ์ให้  และ รับฟรี หนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงประกาศถูกสุด ๆ แค่ 250 บาท  ประหยัดเวลา  คุ้มค่าเงิน02-7269931-2 , 02-7143976

อุ๋ย:
ขอตัวอย่างหนังสือชี้แจงการต่ออายุสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีล่าช้าด้วยคะ ขอบพระคุณคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม