www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หลักฐานในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ให้กับลูกจ้างใช้อะไรบ้างครับ

(1/3) > >>

ต้อม:
พอดีมีลูกจ้างอยู่ 1 คน ครับเป็นคนไทย  จะขึ้นทะเบียนประกันสังคม  จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับแล้วเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ  และต้องไปทำที่ไหนครับ

ดาว:
ไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ที่สำนักงานตั้งอยู่ หรือติดต่อที่ Call Center เบอร์ 1506 ค่ะ

สุณิษา:
การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการใหม่

เอกสารที่แนบมาพร้อมกับการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง

กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อที่กำหนด)

1.   สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์

2.   สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ช.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

3.   แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ

4.   หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

กรณีเจ้าของคนเดียว (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อที่กำหนด)

1.   สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)

2.   สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

3.   สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ออกตามกฏหมายอื่น ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ชัดเจน

4.   สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20)

5.   แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ

6.   หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม

เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน โดยการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการออมและเสียสละเพื่อส่วนรวมมีหลักการสำคัญ ที่มุ่งให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวในยามที่ไม่มีรายได้ รายได้ลดลงหรือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นภาระให้ผู้อื่นและสังคม การประกันสังคมจึงเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

คำแนะนำ

1.   ผู้ลงชื่อรับรองข้อมูลผู้ประกันตนเป็นผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ

2.   การแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมให้แจ้ง ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน 20,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.   เมื่อข้อเท็จจริงที่แจ้งไว้เปลี่ยนแปลง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่  15  ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง  ถ้าแจ้งข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องจะมีผลต่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามกฎหมาย

4.   การยื่นแบบโดยแจ้งรายชื่อบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  20,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับสุณิษา:
ลืมแจ้งค่ะ ถ้าไม่เข้าใจสอบถามสุได้นะคะ 086-0896768                สำนักงาน บัญชี “ เรืองหิรัญ คลังบัญชีและภาษีอากร”

                 40/3167 ม. 4   ต.คลองสาม   อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี  12120  เลขที่ผู้เสียภาษี  2781515926

                                    Tel/Fax   02-2918662   มือถือ    086-0896768

                                            E-Mail     sunisa_r2524@hotmail.com    รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ .............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 4,500 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท  ........บริการรับทำบัญชีรายเดือน………

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ    ..........บริการตรวจสอบบัญชี………..

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ                   สำนักงาน บริการรับ - ส่งเอกสารเองถึงที่ค่ะ

unkana:
ต้องการทำประกันตน

ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการไปทำ เนื่องการมีอาชีพส่วนตัวแต่ไม่มีประกันสังคม เป็นซักรีดเล็ก แต่ต้องการทำทำได้หรือไม่อย่างไร ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม