www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารการจดทะเบียนร้านค้า จะต้องมีอะไรบ้างคะ

(1/4) > >>

เมย์:
จะเปิดร้านค้าขายของ (เบ็ดเตล็ด) ค่ะ

1. จะต้องจดทะเบียนแบบไหน อย่างไร

2. เอกสารการจดทะเบียน มีอะไรบ้าง

3. เสียภาษีอะไร ยังไงคะ

สุณิษา:
การจดทะเบียนธุรกิจ

 

 

 

รูปแบบองค์กรธุรกิจ

 

 

บริษัทจำกัด

 

    

ทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)

    

บริษัทมหาชนจำกัด

 

    

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

    

สถานที่จดทะเบียน

 

ทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)

 

 

 

 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ 

สถานที่จดทะเบียน 

ค่าธรรมเนียม 

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ 

บทกำหนดโทษ 

ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 

ตัวอย่างการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ       

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์

    ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

    

     

 

  

Go to TOP

  

 

 

 

 

 

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้น ในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไปหรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่า รวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป

4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้น

ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่ง โดยรถรางการขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม

6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต

10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

12. การให้บริการตู้เพลง

กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

          มีกิจการบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

          1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย

          2. กิจการเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล

          3. กิจการของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น

          4. กิจการของกระทรวง ทบวง กรม

          5. กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

          6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่

                    1. บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน ที่เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

                              (1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

                              (2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

                              (3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ตให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

                              (4) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต

                              (5) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

                              (6) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

                              (7) การให้บริการตู้เพลง

                    2. พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515

     

 

  

Go to TOP

  

 

 

 

 

 

การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์

    ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ ไปใช้ในการจดทะบียนได้ หรือ ขอรับแบบพิมพ์ได้ที่สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกแห่งการจดทะเบียนตั้งใหม่ มีเอกสารดังนี้

1. คำขอจดทะเบียน : แบบ ทพ. ( Print - out 2 แผ่น )

2. หลักฐานประกอบคำขอ

---2.1 สำเนาบัตรประจำตัวของ

---------- เจ้าของกิจการ หรือ

---------- หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ

---------- ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ

----------ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

----2.2 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ

---------- หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ

---------- ใบอนุญาตทำงาน ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

----2.3 การจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจแจ้งข้อมูลและส่งสำเนาเอกสารต่อไปนี้ประกอบการขอจดทะเบียน คือ

---------- หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

---------- แผนที่สถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจเป็นปกติ

---------- สำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า

----2.4 การจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจการขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ ซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องเพิ่มหลักฐานหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบพาณิชยกิจหรือสัญญาเช่า นอกจากนั้นต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

---------- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องทำหนังสือชี้แจงพร้อมแนบหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนที่นำมาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ หรือมาให้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

---------- กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องทำหนังสือชี้แจงว่าตนเองประกอบอาชีพอะไร เช่น เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริษัทใด แล้วแต่กรณี ประกอบคำขอจดทะเบียนด้วย

---2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

--------ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีเอกสารดังนี้

1. คำขอจดทะเบียน : แบบ ทพ. ( Print - out 2 แผ่น )

2. หลักฐานประกอบคำขอ

----2.1 สำเนาบัตรประจำตัวของ

---------- เจ้าของกิจการ หรือ

---------- หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ

---------- ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ

-----------ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

----2.2 ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณี

---------ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย

----2.3 สำเนาหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี เช่น ใบสำคัญการสมรส

---------ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล เป็นต้น

----2.4 หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ

---------หรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการในกรณี

---------เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ

---------หรือกรรมการ

----2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

---------รายการที่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีดังนี้

----1. เลิกชนิดประกอบกิจการ บางส่วน และ/หรือเพิ่มใหม่

----2. เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ

----3. ย้ายสำนักงานใหญ่

----4. เปลี่ยนผู้จัดการ

----5. เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่

----6. เพิ่มหรือลดเงินทุน

----7. ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง

----8. อื่นๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล

-------หรือรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

หมายเหตุุ หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการใด ให้กรอกรายละเอียดเฉพาะรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ตัวอย่างการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

การจดทะเบียนเลิก มีเอกสารดังนี้

1. คำขอจดทะเบียน : แบบ ทพ. ( Print - out 2 แผ่น )

2. หลักฐานประกอบคำขอ

----2.1 สำเนาบัตรประจำตัวของ

---------- เจ้าของกิจการ หรือ

---------- หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ

---------- ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ

-----------ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

----2.2 ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณี

---------ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย

----2.3 หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี

---------ในกรณีที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี

----2.4 สำเนาเอกสารการสั่งให้เลิกประกอบกิจการในประเทศ

---------ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

----2.5 สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบกิจการ ในกรณีที่

---------ผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม

----2.6 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

----ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ     

 

  

Go to TOP

  

 

 

 

 

 

สถานที่จดทะเบียน

              1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 - 7

          2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เว้นแต่พาณิชยกิจที่รัฐมนตรีกำหนดเป็นการเฉพาะ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่สำนักงานตั้งอยู่

          ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระยอง ชัยภูมิ สมุทรปราการ และนราธิวาส ซึ่งยังไม่พร้อมที่จะรับจดทะเบียนให้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรืออำเภอหรือกิ่งอำเภอที่สำนักงานตั้งอยู่          พาณิชยกิจที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นการเฉพาะให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้          - ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

          - ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

          - ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ตให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

          - การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต

          - การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

          - การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

          - การให้บริการตู้เพลง

     

 

  

Go to TOP

  

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม

    การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดำเนินการดังต่อไปนี้

จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ20 บาท

จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ20 บาท

ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท

ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ครั้งละ 20 บาท

ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสาร ฉบับละ 30 บาท

     

 

  

Go to TOP

  

 

 

 

 

 

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์

    จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ

การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

เลิกประกอบกิจการ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ

ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย

     

 

  

Go to TOP

  

 

 

 

 

 

หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ

    ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในกำหนดเวลาที่กล่าวไว้ในข้อ 7 ตามแต่กรณี

ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในที่

เปิดเผยและเห็นได้ง่าย

ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการไว้หน้าสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงาน

สาขาโดยเปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษรต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นสำนักงานสาขาจะต้องมีคำว่า "สาขา" ไว้ด้วย

ต้องไปให้เข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคำสั่งของนายทะเบียน

ต้องอำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทำการ

ตรวจสอบในสำนักงานของผู้ประกอบกิจการ

     

 

  

Go to TOP

  

 

 

 

 

 

บทกำหนดโทษ

    ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอรับใบแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้

ที่สำนักงานที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดทำป้ายชื่อ มีความผิด ปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ผู้ประกอบกิจการซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า

หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการ จะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่

ผู้ประกอบกิจการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบกิจการต่อไป

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจำทั้งปรับ                สำนักงาน บัญชี “ เรืองหิรัญ คลังบัญชีและภาษีอากร”

                 40/3167 ม. 4   ต.คลองสาม   อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี  12120  เลขที่ผู้เสียภาษี  2781515926

                                    Tel/Fax   02-2918662   มือถือ    086-0896768

                                            E-Mail     sunisa_r2524@hotmail.com    รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ .............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 4,500 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท  ........บริการรับทำบัญชีรายเดือน………

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ    ..........บริการตรวจสอบบัญชี………..

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ                   สำนักงาน บริการรับ - ส่งเอกสารเองถึงที่ค่ะtown:
1.  การดำเนินธุรกิจมักจะแบ่งออกเป็น  2  รูปแบบหลักๆ คือ

1.1  บุคคลธรรมดา  จะมีภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายน้อยกว่านิติบุคคล  แต่ความน่าเชื่อถือก็น้อยกว่าด้วยครับ

1.2  นิติบุคคล  มีภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าบุคคลธรรมดา  แต่มีความเน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลธรรมดา2.  ส่วนเอกสารในการจดทะเบียน  ขอให้ทำความเข้าใจว่ายังแบ่งย่อยออกไปอีก  3  ส่วนคือ

2.1  ทางด้านรูปแบบดำเนินธุรกิจ  เช่น บุคคลธรรมดา , นิติบุคคล

2.2  ทางด้านภาษีอากร  ก็ขึ้นอยู่ว่ากิจการประกอบธุรกิจอะไร  ต้องเกี่ยวข้องกับภาษีอะไรบ้าง

2.3  ทางด้านใบอนุญาต  เช่น  ถ้าขายอาหาร  ก็ต้องมีใบอนุญาติสะสมอาหาร  เป็นต้น3.  การเสียภาษีจะขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจที่เลือกตามข้อ 1 ซึ่งอาจจะมีภาระภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  เป็นต้นpen:


อภิญญา:
อยากทรายรายละเอียดการจดทะเบียนพาณิชย์ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม