www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การคิดภาษีกรณีรับเงินจากต่างประเทศ

(1/1)

Free lance:
ดิฉันเป็น free lance เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งกำลังจะทำสัญญาจ้างกับต่างประเทศ ซึ่งทางต่างประเทศจะต้องโอนเงินเข้ามายังบัญชีของดิฉัน ในกรณีนี้จะมีการหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นหรือไม่คะ

007:
ขึ้นอยู่กับประเทศที่จ่ายเงินได้ครับ

free lance:
แล้วถ้าเป็นที่มาเลเซีย จะสามารถ check ได้ยังไงคะว่าเค้าหักเท่าไหร่ ขอบคุณมากคะ

town:
ต้องสอบถามกับทางบริษัทที่มาเลเซียครับว่า  กฏหมายภาษีอากรที่ประเทศมาเล  กำหนดให้ต้องหักหรือไม่  ถ้าหักต้องหักกี่เปอร์เซ็นต์เฉกเช่นเดียวกัน  หากเราต้องจ่ายไปมาเลเซียบ้าง  ก็ต้องอิงกฏหมายภาษีอากรของประเทศไทยครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม