www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญควรตั้งเมื่อไร

(1/1)

AAN:
หลักการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญควรตั้งเมื่อไร

007:
เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีครับจำนวนที่ตั้ง และวิธีคำนวณ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม