www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การคิดรายได้

(1/1)

ยุพา:
บริษัทใช้เอกสารเป็น ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เป็นกิจการลักษณะจ้างทำของต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย ไม่ทราบว่าถ้าตอนปลายปีเราจะคิดรายได้แค่ตามใบกำกับภาษีที่ออก หรือเราต้องตั้งรายได้ค้างรับ(ในกรณีที่เราให้บริการไปแล้วแต่ยังไม่ได้ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน)เพราะถูกหัก ณ ที่จ่ายเราจะต้องไปโดนหักในปีถัดไป ทำให้รายได้เราไปปรากฎที่สรรพากรในปีถัดไป รายได้ในทางบัญชีกับใบกำกับภาษีไม่เท่ากัน จะทำให้มีปัญหากับทางสรรพากรหรือไม่คะ

รัชนี:
ต้องตั้งเป็นรายได้ค้างรับค่ะ เพราะการบริการเกิดขึ้นในปีปัจจุบัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม