www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จากคำถามที่ 14374

(1/1)

ต๋อม:
บริษัทของดิฉัน โดนเรียกประเมินเพิ่มเนื่องจากเงินที่ให้กรรมการกู้ยืมไม่ได้คิดดอกเบี้ยตั้งแต่ต้นปี ประมาณ 3,000 กว่าบาทเบี้ยปรับอีก 100 กว่าบาท ไม่ทราบว่าอย่างนี้ต้องลงบัญชีเงินเพิ่ม 3,000 กว่าบาทนี้หรือไม่ หรือลงบัญชีเป็นรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายในปี 50(บวกกลับในทางภาษี มีคนบอกอย่างนั้น จึงไม่แน่ใจ)ขอตัวอย่างด้วยนะคะจะได้ทำให้ถูกต้อง

xxx:
ตามมาตรา 65 ตรี รายการต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata65_3(6) เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสรุป  ต้องบันทึกเป็นรายจ่ายต้องห้ามครับสุมาลี:
ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าจะลงบ/ช อย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม