www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่านายหน้า

(1/1)

สงสัย:
บริษัทจ่ายค่านายหน้าในการแนะนำลูกค้าให้กับนาย ก.

จำนวน 10000 จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ถ้าต้องหัก ๆ อย่างไร

คุณเอ:
นาย ก. เป็นใคร พนง.ของบริษัทหรือคนนอก ถ้าเป็น พน.ของบริษัทก็คำนวณภาษีในอัตราก้าวหน้าได้เลย แต่ถ้าเป็นคนนอก เราไม่ทราบรายได้ที่แน่นอนของนาย ก.ก็ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ

007:
ถ้าในปีภาษียังจ่ายไม่ถึง 190,000 ต่อคน ก็ยังไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม