www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การยื่นภาษีซื้อขาด

(1/1)

top:
ได้พิมพ์ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้

แล้วจำนวนเงินขาดไป 0.10 บาทต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

และได้ยื่นแสดงเสียภาษี (ภพ.30)ไปแล้วต้องทำอย่างไร

บ้างค่ะ

xxx:
ความเห็นส่วนตัว  ไม่มีสาระสำคัญครับ  ไม่ต้องปรับปรุง  แต่ถ้าจะปรับปรุงให้ถูกต้องก็ต้องปฏิบัติตามhttp://www.rd.go.th/publish/3573.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม