www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)

(1/1)

suchaya:
กรณีสรรพากรเข้าตรวจสอบ  พบว่าบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินกิจการแล้ว  กำลังมีแนวโน้มว่าจะปิดกิจการ  แต่ยังมีภาระทางภาษีอยู่จึงยังเลิกบริษัทไม่ได้  สรรพากรเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสะสมอยู่  จึงให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมนั้นทั้งจำนวน  ซึ่งบริษัทก็ได้จ่ายและหักภาษีไว้แล้ว

จึงขอรบกวนถามว่า  บริษัทฯ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร  และจะมีความผิดหรือไม่ที่ไม่ได้กันเงินสำรองและจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสะสมทั้งจำนวน (ตกใจ! สรรพากรแจ้งให้จ่ายก็เลยทำจ่าย ลืมหลักการบัญชีหมดเลย) และต้องตั้งสำรองฯ หรือไม่อย่างไร   ขอขอบคุณ./ จากผู้ไม่รู้จริง ๆ

007:
ก่อนจ่ายเงินปันผล ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายโดยตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกระทั่งครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

xxx:
ถ้าจะจ่ายตามหลักประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  ก็จะต้องกันสำรองครับศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3294&c=actนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม