www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การพิจารณาตอบรับงาน

(1/1)

กมลทิพย์:
บริษัท มารวย จำกัด ทาบทามให้ นายผีแดง เป็นผู้สอบบัญชี นายผีแดง ทำหนังสือสอบถามข้อมูลไปยังนาย KOP ตอบมายัง นายผีแดง ว่ามีเหตุผลทางมรรยาทในการถอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชีคือ ฝ่ายบริหารของบริษัทไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ นาย KOP จึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร ส่วนนายผีแดง ได้ข้อมูลจากบริษัทว่าต้องการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีเนื่องจากค่าสอบบัญชีแพงเกินไป และต้องการรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข หากนักศึกษาเป็น นายผีแดง จะทำอย่างไร

007:
การรับงานโดยยืนยันว่าจะออกรายงานแบบไม่มีเงื่อนไขนั้นทำไม่ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม