www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้

(1/1)

เปา:
บริษัทฯจะก่อสร้างอาคารศูนย์การค้าให้เช่า  ในการนี้จะมีการปลูกต้นไม้ และจัดสวน ซึ่งมีค่าใช่จ่ายเป็นจำนวนเงินมากกว่า 3 ล้าน  บริษัทฯสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่  ขอความกรุณาผู้รู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ

007:
การจัดสวนถือว่าเป็นรายจ่ายเพื่อการให้เช่า และคาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ดังนั้นต้องถือว่าเป็นสินทรัพย์ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม