www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบขนขาออก

(1/1)

กุ๊ก:
ปกติรายงานภาษีขายที่นำส่งสรรพากร  ต้องใช้วันที่ในใบขนสลักหลัง  แต่ในกรณีที่ใบขนสลักหลังยังไม่มา จะใช้วันที่ยื่นใบขน ส่งสรรพากรได้หรือไม่ เพราะใบขนสลักหลังได้รับขช้ามาก บางครั้ง 2 เดือน  หรือต้องใช้วิธียื่นเพิ่มเติมทุกเดือน

007:
ในรายงานภาษีขายให้ใช้วันที่ตามใบขนครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม