www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คิดค่าแรงและO.T.ของวันหยุดนักขัตฤกษ์ กับวันหยุดปกติ คิดอัตราเท่าไร

(1/3) > >>

ไก่:
ค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดปกติคิดอัตราเท่าไร

ช่วยยกตัวอย่าง

007:
 ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด

ถ้าทำงานเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน

ถ้าทำงานในวันหยุดเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงานนายจ้างต้องจ่าย ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับ ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ถ้าทำงานในวันหยุดในเวลาทำงานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของค่าจ้าง ในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด หรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย สำหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุดหรือตามจำนวนผลงาน ที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย  

อ้างถึง

http://www.labour.go.th/duty/index.html

เบญจา:
เป็นลูกจ้างประจำรับเงินเดือนเต็ม 9,000 บาท/เดือน หากเรามาทำงานในวันปิยมหาราช 1 วัน บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มให้เราอย่างไร และเท่าไหร่ คะ

นกกระปูด:
ค่าทำงานในวันหยุดจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า ๑ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วย สำหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด (รายเดือน)

จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วย สำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด (รายวัน)

http://www.labour.go.th/duty/index.html

hr:
วันอาทิคย์ที่ 5 ธันวาคม เป็นวันหยุด ถ้าบริษัทให้พนักงานมาทำงานแล้วคิดให้เท่าไรในช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น.  และเวลา 17.30- 20.00 น.คิดให้เท่าไร  พนักงานรายวัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม