www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จัดเลี้ยงปีใหม่

(1/1)

น้องใหม่:
1.จัดเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงานโดยกำหนดเป็นสวัสดิการโดยบริษัทจะให้เป็นต่อหัวแล้วจ่ายเป็นค่าอาหาร(บันทึกเป็นอะไรคะ เคลมVATได้หรือเปล่าคะ )ส่วนเงินที่เหลือไปซื้อของขวัญแล้วมาจับฉลากกัน(บันทึกบัญชีอย่างไรคะ แล้วเคลมVATได้หรือเล่าคะ และต้องใช้เอกสารอะไรแนบVOUCHER บ้างคะ)หรือมีอะไรแนะนำบ้างคะ

007:
การจัดเลี้ยงปีใหม่ให้กับพนักงาน หากนายจ้างได้เขียนเป็นสวัสดิการมีระเบียบไว้ การจัดเลี้ยงปีใหม่เพื่อเป็นการเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ถือเป็นเงินได้ที่ได้จากการให้ตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42 ( 10 )

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata42สรุปหากปฏิบัติได้ตามนี้

1. ก็จะถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่ต้องห้าม

2. ภาษีซื้อ ก็มีสิทธิ์ขอคืน

3. และไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงานส่วนเรื่องจับฉลากภาษีซื้อขอคืนได้ครับ แต่อย่าลืมว่าการที่บริษัทฯ แจกของขวัญให้แก่พนักงาน ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1 ( 8 ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของขวัญที่นำไปแจกเป็นรางวัล แต่ไม่จำต้องจัดทำใบกำกับภาษี ตามข้อ 2 ( 10 ) ( ข ) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 86/2542 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และ มาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2542 ( หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/พ. / 1161 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2545 )007:
http://www.avaccount.com/wb/account_update5043.htm

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม