www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าอากรแสตมป

(1/1)

น้อย:
บริษัทให้ ลูกค้าเช่าอาคาร ถ้ากรณีค่าอากรแสตมป์ในสัญญาระบุให้ลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าอากรแสตป์ บริษัทเราต้องทำอะไรหรือเปล่าต้องนำมาบันทึกเป็นรายได้หรือไม

คุณเอ:
ไม่ต้องทำอะไรเพราะผู้เช่าเป็นผู้รับชำระ

town:
ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์  ได้กำหนดให้ผู้ให้เช่า  ต้องมีหน้าที่เสียอากรแสตมป์  ดังนั้นหากผู้ให้เช่าผลักภาระให้ผู้เช่าเป็นผู้เสีย  อากรแสตมป์ที่ผู้เช่าออกแทนผู้ให้เช่านั้น  ทางผู้ให้เช่าต้องนำมูลค่าของอากรแสตมป์ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยครับhttp://www.rd.go.th/publish/6162.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม