www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าโทรศัพท์

(1/1)

ช่วยตอบด้วย:
ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์  หักภาษี ณ ที่จ่าย เท่าไหร่คะ

เอ้:
5 % ค่ะ  

คุณเอ:
ค่าบำรุงรักษาคู่สายก็เหมือนค่าเช่า ต้องหัก 5% ส่วนค่าบริการหัก 3% (ต้องหักก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม