www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรรมการเช่าห้องพักเพื่อรับรองลูกค้า

(1/1)

บัญชีจบใหม่:
กรรมการเช่าห้องพักเพื่อรับรองลูกค้าโดยทำสัญญาเช่า1ปี

และมีการจ่ายค่าประกันห้องเช่าไม่ทราบว่าสามารถบันทึกได้หรือเปล่าคะเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามหรือเปล่าและถ้าได้จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรในแต่ละเดือนหรือมีอย่างอื่นแนะนำมั้ยคะ

007:
บันทึกเป็นค่าเช่าเป็นค่ารับรองได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม