www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

(1/1)

รอคำตอบ:
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ระบุว่าจะจ่ายคืนเมื่อทวงถามเป็นระยะสั้นหรือยาวคะ แล้วเมื่อออกตั่วจะบันทึกบัญชีอย่างไรคะ

town:
http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2684&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1176&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=10083&c=actนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม