www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แจกบัตรดูหนังหรือเข้าสวนสนุกฟรี ต้องยื่น VAT หรือไม่

(1/1)

หมูอ้วน:
ถ้าในธุรกิจบริการ เช่น โรงหนัง หรือ สวนสนุก ถ้าแจกบัตรฟรี ต้องยื่น VAT หรือไม่ ถ้าต้องยื่น ยื่นในมูลค่าที่เท่าไหร่ จากฐานไหน เพราะมีหลายราคา ราคาเด็ก ราคาผู้ใหญ่ ราคาผู้สูงอายุ เป็นต้น

อ้วน:
ขอแสดงความเห็นดังนี้ครับ

1. ต้องยื่น Vat ครับและต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่า จุดความรับผิดในทางภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจให้บริการ ในกรณีให้บริการทั่วไป ดังนี้ครับ

1.1 ได้รับชำระราคาค่าบริการ เว้นแต่

1.2 ได้ออกใบกำกับภาษี หรือ

1.3 ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น

จะเห็นได้ว่าการแจกบัตรฟรีนั้น จะยังไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะยังไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง 1.1 , 1.2 , 1.3 หากมีการแจกบัตรฟรี 100 ใบ แต่ไม่มีใครนำมาใช้ ก็ไม่ถือว่าได้มีการใช้บริการ จุดความรับผิดก็ไม่เกิด ก็ไม่ต้องนำส่ง Vat ครับ

2. ฐานภาษี หมายถึง มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ รวมทั้งภาษีสรรพสามิต (ถ้ามี) ด้วย ดังนั้นมูลค่าของฐานภาษีจึงหมายรวมถึงเงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์ใดๆซี่งอาจคำนวณได้เป็นเงิน เช่น หากในวันที่ 21 ธ.ค. 47 มีผู้มาใช้บริการจากบัตรฟรีที่แจก เป็น บัตรเด็ก 3 ใบ บัตรผู้ใหญ่ 1 ใบ บัตรสูงอายุ 1 ใบ ก็จะเข้าเงื่อนไขในข้อ 1.3 เมื่อมีผู้มาใช้บริการ ฐานภาษีขายในวันที่ 21 ก็จะคำนวณตาม "ราคาตลาด" ของบัตรแต่ละชนิดที่ถูกนำมาใช้ครับหมูอ้วน:
ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม