www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (ภาคสมทบ)

(1/1)

suchaya:
ครบกำหนดสิ้นปี 2550 แล้ว ยังไม่ได้วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี   ทางสภาฯ ยังคงอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตไหมคะ  จะทำอย่างไรดี

town:
เท่าที่ทราบ ณ ปัจจุบัน  ยังไม่มีการแก้กฏหมาย  ดังนั้นหากสิ้นปี 2550 แล้วยังไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี  ก็ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม