www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแกพนักงานจะคำนวณภาษีอย่างไร

(1/1)

แนน:
อย่างทราบการคำนวณทั้งบริษัทและพนักงานรบกวนหน่อยนะคะ

town:
http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2099&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม