www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถ้าจดทะเบียนคณะบุคคล แล้วมีผู้ร่วมเสียชีวิต 1 คน ทำอย่างไรครับ

(1/1)

กุ้ง:
เรียนปรึกษาครับ  ถ้าเราจดเป็นคณะบุคคล AA จดปี 2548 มีผู้ร่วมลงทุน 2 คน คือ นาย ก และ นาย ข  ต่อมานาย ก เสียชีวิตลง ปี 2550 การคำนวณภาษีเป็นอย่างไรครับ  และคณะบุคคล AA จะต้องสิ้นสุดไปด้วยหรือไม่ หรือต้องจดทะเบียนใหม่ครับ และปี 2551 ต้องคำนวณยังไรครับ ขอคำแนะคำครับ ขอบคุณครับ

town:
1.  การที่ผู้เป็นหุ้นส่วนเสียชีวิต  ก็เท่ากับคณะบุคคลนั้นสิ้นสุดความเป็นคณะบุคคล  ต้องทำเรื่องคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีครับ  เพราะคณะบุคคลคือกล่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีวัตถุประสงค์เข้าร่วมกันดำเนินธุรกิจครับ  เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนเสียชีวิตแล้ว  จึงทำให้สภาพการจดตั้งคณะบุคคลนั้นเป็นอันสิ้นสภาพครับ2.  คณะบุคคลถือเป็นหน่วยภาษีแยกต่างหากจากตัวบุคคล  ดังนั้นในระหว่างปี 2550  คณะบุคคลนี้ยังมีรายได้ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนเสียชีวิต  ก็จะต้องนำรายได้ที่เกิดขึ้นตลอดปีนั้น  มายื่นเสียภาษีในนามคณะบุคคลครับ3.  ควรที่จะจดตั้งคณะบุคคลขึ้นมาใหม่  แล้วต่อไปเมื่อมีรายได้ก็ให้เสียในนามคณะบุคคลที่จดตั้งขึ้นมาใหม่ครับ  ดังนั้นในปี 2551  ก็จะยื่นเสียภาษีในนามคณะบุคคลใหม่ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม