www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปลี่ยนแปลงที่อยู่

(1/1)

ใหม่:
ในกรณีที่บริษัทฯได้จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับสรรพากรเมื่อ

10 พ.ย. แต่มีใบกำกับภาษีซื้อบางใบยังเป็นที่อยู่เดิม  จะสามารถบันทึกภาษีซื้อได้ไหมค่ะ

xxx:
ให้ดูวันที่กำหนดไว้ในแบบ ภพ.09 ว่าระบุวันใดเป็นวันที่เปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะไม่ใช่วันที่เจ้าหน้าที่รับเรื่อง  แต่หากไม่มีให้ระบุ  ก็ให้ยึดจากวันที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องดังนั้นก็ต้องมาดูครับว่า  ใบกำกับภาษีซื้อบางใบนั้นเป็นวันที่หลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่  ถ้าเป็นหลังวันที่ที่ได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลง  ใบกำกับภาษีซื้อตามที่อยู่เดิม  ก็ไม่มีสิทธิ์มาขอเครดิตครับ  ให้แก้ไขโดยให้ทางผู้ขายยกเลิกใบกำกับภาษีเดิม  แล้วออกใบกำกับภาษีให้ใหม่ครับใหม่:
ใน ภ.พ.09 ระบุวันเปลี่ยนแปลงคือวันที่ 10 พ.ย และมีใบกำกับภาษีซื้อของวันที่ 10 พ.ย. ยังเป็นที่อยู่เดิม จะต้องแก้ไขใบกำกับไหมค่ะ

town:
ต้องแก้ไขครับ  เพราะได้ระบุวันเปลี่ยนแปลงคือวันที่ 10 พ.ย  ตามแบบ ภพ.09  โดยยกเลิกฉบับเดิมและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม